Historisk bakgrund till Konsertsalen

Så blev det en konsertsal i Sala

Lars M. Johnson

Det hela började med att jag länge hade funderat på hur vi i Sala missionsförsamling i längden skulle ha råd med att ha vår fina kyrka och om vi inte också hade ett uppdrag att tjäna vår samtid med att göra något bra med det vi förvaltar. Vi har ju en vacker lokal med en omvittnad bra akustik samtidigt som man i kommunen i olika sammanhang börjat samtala om att vi i Sala borde ha en konsertsal.

Då vi i mars 2009 träffades, några vänner hörde jag att Rune Westén skulle gå på möte med missionsförsamlingens styrelse (nedan kallad ”styrelsen”) samma kväll. Jag bad honom att framföra mina funderingar om samarbete med kommunen och att jag eller någon från styrelsen skulle framföra en inbjudan till Kulturnämnden i Sala på det möte i Blå Salen, bland annat angående en konsertsal i Sala, som kommunen i dagarna inbjöd allmänheten till. Styrelsen beslutade: ”att vid Kulturnämndens möte i Blå Salen angående konsertsal i Sala utses Lars M. Johnson att representera Sala Missionsförsamling.” Jag deltog i ovan nämnda möte och framförde inbjudan till samtal om samarbete angående en konsertlokal i Sala Missionskyrka.

Sen gick det några år, under vilka jag vid flera tillfällen träffade musikrådets ordförande Torsten Eriksson ”på stan” och vi uppdaterade varandra om hur ärendet avancerade eller tidvis rent av stod stilla.

Under början av år 2015 började det hända något. Nu hade kommunalrådet Carola Gunnarsson ”fått ärendet på sitt bord” som hon uttryckte det senare i sitt invigningstal 11/8 2018.

Bilder från invigningen augusti 2018

I församlingens årsberättelse om året 2015 står det: ”Under våren kom representanter (bl. a. TorstenEriksson) från Sala Musikråd vid två tillfällen ”( 12/1 och 2/2 2015 )” och initierade samtal om eventuell anpassning av kyrksalen till konsertsal. Ytterligare kontakt togs under hösten då delar av styrelsen och fastighetskommittén träffade kommunalrådet Carola Gunnarsson.”

I maj 2016 träffade församlingens ordförande Jan Lennartsson och Ingbert Lindström Carola Gunnarsson och framförde önskemål om en arbetsgrupp från kommun och musiklivet som man kunde föra samtal med.

En arbetsgrupp, bestående av Anders Westin (kommunen), Torsten Eriksson (musikrådet), Jens Ander Glöde /kulturskolan mm), Kent Karlsson (jazzklubben) och Ingbert Lindström och Jan Lennartsson (missionsförsamlingen), har sedan under 2016 haft flera arbetsmöten för att samtala om önskemål om utrymmen och om hur mycket lokalerna kan behövas för övnings- och framträdanden, och att dessa bör kunna samordnas med församlingens olika förrättningar och gudstjänstliv.

Ur protokollet vid församlingsafton i september 2016 :”Jan Lennartson informerar att han och Ingbert Lindström träffat kommunalrådet Carola Gunnarsson. Från detta möte har de uppfattat att skisserat upplägg: ´Missionsförsamlingens investeringar och kringkostnader helt bestrides av upprättat hyresavtal´, ej skulle möta några hinder.”…” Inget är beslutat.”…” I nuläget har det inte rests några invändningar från antikvariskt håll”.

Ur protokollet vid församlingsmöte i oktober 2016: Ordf. ställer frågan: ”Vad vill vi?” … ”Efter 1,5 timmars information och samtal om tankar om framtiden,”… ”i vilken ingen yrkat att frågan ska avföras från dagordningen, beslutar församlingsmötet att församlingsledningen får gå vidare i sina sonderingar i riktning mot att träffa ett avtal med kommunen……”

I november samma år ber församlingens ungdomsråd om ett ”Öppet möte” om anpassning till konsertsal med tanke på eventuell påverkan på ungdomsarbetets lokalbehov. Frågan tas upp på församlingsmöte i januari 2017 och ordföranden informerar om vad som hittills gjorts och vad som behöver beslutas om och att några oklarheter återstår. Beslut tas om att frågan tas upp för beslut på kommande årsmöte.

Årsmötet februari 2017 beslutar om framtagning av underlag till konsertsal och ”att positivt vidtaga och planera åtgärder i akt och mening att gå vidare i riktning mot ett avtal som omfattar och inkluderar alla rimliga variabler med hänsyn till församlingens kärnverksamhet och ekonomi.”

Årsmötet beslutar vidare att utse en arbetsgrupp om 7 ledamöter för framtagning av underlag till konsertsal och att ”sammankallande är Ingbert Lindström ”. Arbetsgruppen kompletterades senare med ytterligare fyra delegater.

Styrelsen beslutar i februari: ” Arbetsgruppens uppgifter” …” meddela kommunen om att vi är intresserade av att hyra ut vår lokal till konsertlokal när vi inte nyttjar den själva,”… ”Arbetsgruppen ger vårt svar – vårt bud – till kommunen, men givetvis efter att det har redovisats i styrelsen.”

I styrelsen sammanträde i mars rapporterar ordföranden ”Att den i årsmötet tillsatta kommittén inlett sitt arbete”…” kontaktat byggfirma för att närmare precisera kommande kostnadsbild inför utformande av hyresavtal,”…” Att kommunrepresentanten Anders Westin har informerats av Jan om att församlingen går vidare …”och” vill fortsätta med en öppen kontakt med Sala kommun.”

Möte i maj med Carola Gunnarsson, Anders Westin, Jan och Ingbert för att på plats informera om hur arbetet fortskrider.  

Församlingsafton i maj 2017: ”Konsertlokalgruppen redovisar sitt arbete och informerar om hur de vill fortsätta för att ha ett underlag för hyressättningen… ”

Styrelsen i maj 2017: Ordf. rapporterar från Konsertsalsarbetsgruppen – ”gruppen beräknar investeringsbehovet till omkring 4 miljoner… en årlig driftsbudget på vid pass 1 miljon..”

Styrelsen i juni 2017: Församlingsrepresentanter har träffat kommunrepresentanter och konstaterar att ” bollen ligger hos Missionsförsamlingen ”…” att utarbeta och för kommunen presentera våra preferenser angående hyresavtalet.”

I juni och oktober hölls flera sammanträden med kommungruppen och församlingens arbetsgrupp. 

Styrelsen i augusti 2017: Rapport: ”Jan och Ingbert ” … ”har träffat Sala Kommuns fastighetschef, Åsa Eriksson  och mötts av positiv respons. Från kommunens sida önskas ett rent hyreskontrakt omfattande en byggnads- och en driftsdel.”   

Extra styrelsemöte november 2017: …bl a.” om att den tänkta ombyggnaden av ’loger ’ utgår.” Gästande musiker skall kunna använda befintliga ´expeditionslokaler´. Samtidigt beslutades om ytterligare besparingar genom att ej bygga om i lägenheter som det tidvis fanns planer på.

I november har kommungruppen möte med kommunens fastighetschef Åsa Eriksson och församlingens kassör Bertil Alsjö för genomgång av alternativa lösningar, och ett tänkbart hyresupplägg, möjliga kostnadsbesparingar osv.   

Styrelsen i december 2017: Konserthusarbetsgruppen meddelar: ”att avsiktsförklaringen nu är undertecknad av både församlingens och Sala kommuns företrädare, och att den är insänd och accepterad av kommunfullmäktige… ”projektering pågår”… ”att om möjligt slutföra arbetet före sommarsemestern 2018.”   

Församlingsmöte i december 2017: Ordföranden presenterar ” Underlag inför beslut att upprätta ett hyresavtal med Sala kommun …”och kommenterar detta avseende inverkan på församlingens verksamhet mm. Ordföranden kommenterar även en ´Uthyrningspolicy´ för kyrkan. Församlingen beslutarenhälligt ”att ge klartecken till fullskaligt igångsättande av ombyggnadsplanerna”…”under förutsättning att begärt lånelöfte erhålles” Församlingen beslutar också att konsertsals-arbetsgruppen”… ”må utgöra byggnadskommitté under styrelsens ansvar fram till årsmötet”.

Styrelsen februari 2018: ”Konsertsalsarbetsgruppen”…”rapporterar att arbetena fortskrider och om banköverläggningarna konstateras att… ”dessa förhandlingar inte utesluter möjligheten att byta bank”.

Årsmöte februari 2018: Beslut …”att Sala Kommuns första del av det 10-åriga kontraktet – som ligger klart för påskrift ”… Meddelades…” att SHB i Sala erbjudit ett lån till förmånlig ränta”.

Styrelsen februari 2018: Rapporter: ”Bertil och Jan berättar”…”att hyreskontraktet med Sala kommun är godkänt och undertecknat ”av kommunen och församlingen… ”i och med att kontraktet är påskrivet kan lånearbete fullföljas”…”och att det arbetas med inredningsdetaljer och målning.”  … Styrelsen beslutar: ”Att den av församlingen (tidigare) utsedda Konsertsalsarbetsgruppen skulle få fortsatt mandat att utgöra Byggnadskommitté…”

Ingbert rapporterar: På grund av projektets karaktär beslutade vi att bygga på löpande räkning och löpande kostnadsuppföljning för Bygg och El-arbeten. I övrigt upphandling till fast pris, där så är möjligt. – Entreprenörer: Finntorpet  Bygg och Konsult AB, Sala Elektriska, Målerispectrum (ådringsmålning av läktarens kyrkbänkar, på rekommendation av Länsstyrelsen),  Amega Speaker System AB (ljud och ljus) och CHAIRS  4 WRSSHIP (stolar till stora salen).

Årsmöte 2018: Påminnes om att… ”om bara fem månader skall konsertsalen i Missionskyrkan vara i bruk.  Anpassningsarbeten är påbörjade och framskrider…”

I april 2018 inbjuder Kommunen till ”Öppet info-möte om Missionskyrkan som musiklokal”. Ca 40 personer från föreningsliv, Sala kommun, Sala missionsförsamling m.fl. deltog. Jan och Ingbert från församlingen, Carola Gunnarsson, Anders Westin – v. ordf. i Kultur och fritidsnämnden och fritidschef Roger Nilsson informerade och visade runt i lokalerna.

Första byggmötet med Finntorpet den 24/4 2018. Så var vi igång. Många möten med arbetsgruppen och med hantverkare. Råd och dåd om ljud och ljus med Håkan Kärnsund.

Styrelsen i maj 2018: ”Bekräftar beslutet att anställa Harriet Blom som Värdinna/vaktmästare i konsertsalen.”

 INVIGNING   –  Den 11 augusti 2018 möttes vi i Sala, en solig eftermiddag till folkmusik, körsång och Cello-spel, till en fin invigning i en fullsatt ”Ny konsert- & Evenemangslokal ” i Sala Missionskyrka. 

Årsmöte februari 2019 :…..”Kassörens rapport”: ….”Fakturerade byggkostnader: konsertsal – summa 2 982 912:–”….”Konsertsalsbudgeten på 3,5 miljoner har inte överskridits” .…” på Ingbert Lindstöms förslag beslutades att avveckla konserthusarbetsgruppen,”…”utse en ny grupp om tre personer, ett bollplank, som ett stöd för Harriet Blom, konserthusvärdinnan”.

En med all rätt, nöjd och ödmjuk, ”ansvarig arbetsledare – projektledare” Ingbert Lindström konstaterar bl. a. i årsberättelsen 2019 under rubriken: KONSERTSALEN:

Under 2018 anpassade vi vår kyrka till att även kunna fungera som Salas Konsertlokal. Att vara KYRKA och anpassad till konsertsal, och ändå KYRKA, det har varit vår tanke under hela processen, som alla olika förslag, alltid prövats mot. Hur får vi in all teknik utan att det förtar intrycket av vår vackra kyrka? Konserter ja, men vi vill fira gudstjänst här, och känna att här är Gud …

Att få rum med en scen på 60 m2, att kunna gömma undan vår flygel, när den inte används, att få till en trappa för organisten osv. Flera tankar, från flera av oss, löste allt detta och mera därtill …       

Mycket letande på nätet, efter bra, komfortabla, prisvärda stolar. … Detta ledde oss fram till just våra gröna stolar, köpta i USA och levererade i en stor container från Kina. Att våga beställa obesett och vänta 20 veckor, innan de fanns i Sala, detta var en utmaning .… Att bestämma den tekniska nivån på ljud och ljusanläggning, var också en utmaning.

Vad är jag särskilt glad för? Jo … Alla goda personer i arbetsgruppen, utan vilka vi inte lyckats alls. Tack alla ni! Alla hantverkare, som varit så vänliga och intresserade människor.

Och att nu se hur fint det blivit! … Glad är jag att Harriet kommit in som vaktmästare, som på ett gott sätt möter alla musiker och andra som kommer .… Håkan Kärnsund som utbildar ungdomar, så att dom kan vara ljus- och ljudtekniker när kyrkan används som konsertlokal. Även detta gläder mig mycket … Under hösten har vår kyrka (konsertlokal) besökts av många flerSalabor än i vanliga år, många som vid sitt första besök förvånat utbrister ”vilken fantastisk lokal !” /Ingbert.

Lars M. Johnson